เงินทุนสนับสนุนสำหรับการดูแลสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเกือบ 2 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 หรือประมาณ 5 พันล้านบาทสูงกว่าสำรองสำหรับปีงบประมาณ 2562 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 191 ล้านบาทเพิ่มเงินอุดหนุนต่อหัวเป็น 3,600 บาทสำหรับ 48.26 ล้านสมาชิกของโครงการการดูแลสุขภาพสากลบัตรทอง งบประมาณ NHSO เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ได้รับ 1,185,584 ล้านบาท (ด้วยเงินอุดหนุนต่อหัวจำนวน 3,426.56 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2562 และ 177 ล้านบาท (กับเงินอุดหนุนต่อหัว 3,197 บาท) ในปี 2561 งบประมาณรวมนายศักดิ์ชัยกล่าวว่างบประมาณ 1704 ล้านบาทจะครอบคลุมเงินเดือนและเงินจ่ายให้กับพนักงานรวมถึงเงินช่วยเหลือจำนวน 3,600 บาทต่อหัวจ่ายให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะมีการจัดสรรเงินจำนวน 3.596 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์และ 9.405 พันล้านบาทสำหรับโรคไตวายเรื้อรัง