โพล คาดหวัง ปี 61 ระดับความสุขดีขึ้น

0    news  admin

นิด้าโพล เผย ประชาชนมอง ปี 60 คุณภาพชีวิต ด้าน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ดีขึ้น คาดหวัง ปี 61 ระดับความสุขดีขึ้น

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 26 ธ.ค. 2560

จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ดีขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 49.36 ระบุว่า ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 47.44 ระบุว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับ 3 ร้อยละ 43.84 ระบุว่า ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบ การศึกษา ระบบประกันสุขภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ด้านระดับความสุข และอันดับ 5 ร้อยละ 39.76 ระบุว่า ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน สำหรับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เท่าเดิม ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 44.00 ระบุว่า ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับ 2 ร้อยละ 42.80 ระบุว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับ 3 ร้อยละ 40.32 ระบุว่า ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม อันดับ 4 ร้อยละ 33.60 ระบุว่า ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง และอันดับ 5 ร้อยละ 32.48 ระบุว่า ด้านปัญหาทางการเมือง และคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า แย่ลง ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 54.24 เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และอันดับ 2 ร้อยละ 39.04 ระบุว่า ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2561 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้ดีขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 71.04 ระบุว่า ด้านระดับความสุข อันดับ 2 ร้อยละ 65.84 ระบุว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับ 3 ร้อยละ 64.72 ระบุว่า ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ อันดับ 4 ร้อยละ 64.56 ระบุว่า ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม อันดับ 5 ร้อยละ 61.76 ระบุว่า ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับ 6 ร้อยละ 58.88 ระบุว่า ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบ การศึกษา ระบบประกันสุขภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน อันดับ 7 ร้อยละ 58.64 ระบุว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับ 8 ร้อยละ 56.56 ระบุว่า ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน อันดับ 9 ร้อยละ 54.88 ระบุว่า ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ อันดับ 10 ร้อยละ 53.04 ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันดับ 11 ร้อยละ 52.40 ระบุว่า ด้านปัญหาทางการเมือง และอันดับ 12 ร้อยละ 49.44 ระบุว่า ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง

« »